Algemene voorwaarden

1. Algemeen / Toepasselijkheid

1.1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering van goederen en diensten door Omnicore-IT , gevestigd te Rotsheide 17 (3069 LG) Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70226091, hierna te noemen leverancier.

In alle voorwaarden van leverancier wordt de afnemer beschouwd als de zakelijke gebruiker of de particuliere gebruiker die opdracht heeft gegeven tot levering van goederen en/of diensten of die anderszins met leverancier tot een overeenkomst is gekomen. De afnemer wordt geacht deze voorwaarden te aanvaarden door het enkele feit dat de afnemer een bestelling bij de leverancier heeft geplaatst of een dienst bij de leverancier heeft aangevraagd.

1.2
De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Indien een bepaling op deze grond nietig zou zijn, geldt de voor leverancier meest gunstige regeling.

1.4
Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over "schriftelijk" wordt daaronder ook e-mail verstaan.

1.5
Indien en voor zover leverancier goederen van derden aan afnemer levert, mits dit door leverancier schriftelijk aan afnemer is medegedeeld, zijn op die goederen de voorwaarden van die derden van toepassing. De bepalingen in deze algemene voorwaarden van de leverancier zijn hierop eveneens van toepassing, voor zover deze niet afwijken van de voorwaarden van voornoemde derden. De opdrachtgever aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. De voorwaarden van derden liggen voor de afnemer ter inzage bij de leverancier en de leverancier zal deze op zijn verzoek aan de afnemer toezenden.

2. Offertes / Totstandkoming van overeenkomsten

2.1
Alle aanbiedingen van de leverancier zijn vrijblijvend en gelden als uitnodiging.

2.2
Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan leverancier verstrekte gegevens waarop leverancier haar aanbieding baseert. Afnemer draagt het risico van de keuze, het gebruik, de toepassing en het beheer van de gekochte zaken in zijn organisatie. De leverancier staat er niet voor in dat de zaken geschikt zijn voor het door de afnemer beoogde gebruik.

2.3
Alle door leverancier afgegeven voorcalculaties en begrotingen zijn slechts indicatief. Opdrachtgever kan nimmer rechten of verwachtingen ontlenen aan een door leverancier afgegeven kostenbegroting of begroting. Een door opdrachtgever aan leverancier kenbaar gemaakt beschikbaar budget geldt nimmer als een tussen partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de door leverancier te verrichten prestaties.

2.4
Een overeenkomst komt pas tot stand nadat een bestelling of opdracht schriftelijk of door een andere blijk van aanvaarding door de leverancier is bevestigd. Aanvullingen, wijzigingen en nadere afspraken ten aanzien van geplaatste orders en opdrachten gelden slechts indien deze schriftelijk door de leverancier zijn bevestigd.

2.5
Met het oog op de voortdurende technische verbeteringen van computerproducten behoudt Leverancier zich het recht voor om wijzigingen in de uitvoering of configuratie aan te brengen ten opzichte van de schriftelijk medegedeelde opgaven, zolang de waarde van het aangebodene daardoor niet afneemt. Dit geldt ook voor wijzigingen die de beschikbaarheid van aanbiedingen ten goede komen.

2.6
De leverancier heeft het recht om de overeenkomst (bestelling) op elk moment te herroepen tot 30 dagen na het afsluiten van de bestelling, zonder opgaaf van reden.

2.7
Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor de leverancier tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen goederen tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs, noch geldt de aanbieding van de leverancier automatisch voor nabestellingen.

2.8
Wanneer meerdere afnemers partij zijn bij een overeenkomst, zijn zij allen hoofdelijk gebonden aan de nakoming van de verplichtingen jegens de leverancier.

2.9
De leverancier is gerechtigd om volledig af te gaan op de inhoud en de vorm van elektronische bestellingen die met gebruikmaking van de gebruikerscode van een afnemer zijn geplaatst. De leverancier is derhalve ook gerechtigd aan de afnemer wiens gebruikerscode werd gebruikt te leveren, te factureren en door deze afnemer te worden betaald met betrekking tot de bestellingen die met zijn gebruikerscode werden geplaatst. De klant is volledig en als enige verantwoordelijk voor het gebruik en de vertrouwelijkheid van de gebruikerscode die hem door de leverancier werd toegekend. Bij verlies of misbruik van de gebruikerscode waardoor de leverancier schade lijdt, is de klant verplicht de leverancier hiervoor te vergoeden. De klant moet zorgen voor veiligheidsmaatregelen en -procedures die garanderen dat de aan hem toegewezen gebruikerscode alleen door bevoegd personeel en voor bevoegde doeleinden wordt gebruikt. In het bijzonder moet de klant bij verlies, misbruik of poging tot misbruik van de gebruikerscode de leverancier onmiddellijk op de hoogte brengen nadat de klant hiervan op de hoogte is of had moeten zijn en alle nodige maatregelen nemen om de gevolgen hiervan te voorkomen. het uiterste te beperken.

2.10
Rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de koopovereenkomst zijn niet overdraagbaar zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de leverancier.

3. Prijzen en betalingen

3.1
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gelden de door de leverancier opgegeven prijzen uitsluitend voor de goederen zelf en:

- in euro;

- exclusief btw (en andere heffingen die door de overheid zijn of worden opgelegd);

- exclusief verzend- of transportkosten; en

- ex-opslagplaats / bedrijf.

3.2
Prijzen zoals vermeld op de website van de leverancier zijn onder voorbehoud van typefouten of (nog niet doorgevoerde) prijswijzigingen.

3.3
De leverancier is te allen tijde gerechtigd haar prijzen aan te passen op grond van zodanige omstandigheden dat zij, indien deze leverancier bekend waren geweest ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, een ander prijspeil zou hebben gehanteerd.

3.4
De leverancier is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheid te verlangen alvorens tot levering van de geplaatste bestellingen over te gaan of met die levering voort te gaan. Indien afnemer nalaat de verlangde vooruitbetaling of zekerheid te stellen, vervalt de verplichting van leverancier tot nakoming, onverminderd het recht van leverancier op vergoeding van alle schade, kosten en rente door afnemer.

3.5
Betaling van de overeengekomen prijs dient te geschieden contant bij aflevering, door middel van (elektronische) vooruitbetaling, tenzij hiervan door ons uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. Betalingen worden pas als geslaagd beschouwd wanneer de leverancier over het krediet kan beschikken.

3.6
De klant is niet gerechtigd om betaling op te schorten of verschuldigde bedragen te verrekenen.

3.7
Indien de afnemer de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is de afnemer, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien afnemer na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan leverancier de vordering uit handen geven, in welk geval afnemer naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe partijen of deskundigen.

3.8
Betalingen strekken steeds primair ter voldoening van de verschuldigde kosten, vervolgens ter voldoening van rente en vervolgens ter voldoening van opeisbare facturen in volgorde van ouderdom, zelfs al vermeldt de klant dat zijn betaling betrekking heeft op andere facturen en/of schulden.

3.9
In die gevallen waarin de afnemer de door de leverancier verkochte goederen niet afneemt, is de leverancier gerechtigd afname te vorderen of een vergoeding van 15% van de koopprijs als geschatte schade en waardevermindering in rekening te brengen. De leverancier behoudt zich het recht voor om bij aantoonbaar hogere schade een hogere vergoeding te eisen. Voor de duur van de vertraging in de aanvaarding van de goederen door de klant, is de leverancier gerechtigd de goederen op te slaan voor rekening en risico van de klant in zijn eigen magazijn of bij een expediteur of andere externe opslagruimte.

4. Levering

4.1
De door de leverancier aan de afnemer verkochte goederen worden aan de afnemer geleverd af magazijn. Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal de leverancier de verkochte goederen bij de afnemer afleveren of doen afleveren op een door de afnemer aan te wijzen plaats.

4.2
Door de leverancier opgegeven of tussen partijen overeengekomen tussentijdse (leverings)termijnen zijn steeds streeftermijnen, binden de leverancier niet en hebben steeds slechts een indicatief karakter. De enkele overschrijding van een door leverancier genoemde of tussen partijen overeengekomen al dan niet uiterste (leverings)termijn of (leverings)datum brengt leverancier niet in verzuim. In alle gevallen - derhalve ook in het geval partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum zijn overeengekomen - komt de leverancier eerst door tijdsoverschrijding in verzuim nadat de afnemer de leverancier schriftelijk in gebreke heeft gesteld. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de leverancier in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

4.3
De door de leverancier opgegeven levertijd vangt niet eerder aan dan nadat alle benodigde gegevens in zijn bezit zijn.

4.4
De leverancier zal de goederen verpakken volgens zijn gebruikelijke normen. Indien de afnemer een speciale wijze van verpakking verlangt, komen de daaraan verbonden meerkosten voor rekening van de afnemer.

4.5
De wijze van verzending en het transportbedrijf dat met de verzending wordt belast, kan door de leverancier naar eigen goeddunken worden bepaald, zolang de klant niet uitdrukkelijk aangeeft dat hij bepaalde voorkeuren heeft. Kosten verbonden aan een specifieke voorkeur van de klant zijn volledig voor rekening van de klant.

4.6
Indien partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen, zal leverancier de goederen installeren, laten configureren en/of laten aansluiten. Onder enige verplichting tot installatie en/of configuratie van apparatuur door leverancier valt niet het uitvoeren van dataconversie en het installeren van software. Alle diensten van de leverancier worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.

4.7
De leverancier is altijd gerechtigd de overeenkomst in deelleveringen uit te voeren.

5. Ruilen of retourneren

5.1
Ruilen of retourneren vindt alleen plaats bij aantoonbaar verkeerde levering. Ruilen uit coulance vindt alleen plaats na schriftelijke bevestiging van de leverancier, waarbij 15% van de goederenwaarde in rekening wordt gebracht. Dit geldt ook in die gevallen waarin de leverancier opdracht heeft gegeven om de goederen op te halen ter beoordeling van de benodigde retourzending. Het ruilen of terugnemen van producten met geopende of beschadigde originele verpakking is uitgesloten.

5.2
Vanwege licentierechten is ruilen of retourneren van alle software uitgesloten. De leverancier kan een garantieclaim alleen in behandeling nemen voor defecte of onleesbare gegevensdrager(s) of producten. Door het openen van de originele verpakking of de plastic verzegeling van de software erkent de klant - naast de algemene voorwaarden van de leverancier - de auteursrechtelijke bescherming, de afzonderlijke licentie en andere (garantie)voorwaarden van de softwarefabrikant. Onder originele verpakking wordt verstaan alle verpakkingen van de leverancier en zijn toeleveranciers.

6. Voorbehoud van eigendom, specificatie en pandrecht

6.1
Alle aan de opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van de leverancier totdat alle bedragen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst tussen partijen aan de leverancier verschuldigd is, volledig aan de leverancier zijn voldaan. Indien de afnemer (mede) uit door de leverancier geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt de afnemer die zaak slechts voor de leverancier en houdt de afnemer de nieuw gevormde zaak voor de leverancier totdat de afnemer alle op grond van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; de leverancier blijft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door de afnemer eigenaar van de nieuw gevormde zaak.

6.2
De afnemer is, zolang hij niet alle vorderingen heeft voldaan, niet bevoegd op de door de leverancier geleverde zaken een pandrecht of bezitloos pandrecht te vestigen en verplicht zich op eerste verzoek van de leverancier aan derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen, te verklaren dat hij niet bevoegd is tot het vestigen van een pandrecht of bezitloos pandrecht.

7. Garantie

7.1
De leverancier garandeert gedurende 12 maanden na leveringsdatum dat de geleverde goederen naar de stand der techniek foutloos functioneren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Niet vermeldenswaard zijn afwijkingen in kleur, maat en/of andere kwaliteitskenmerken waaraan de afnemer geen rechten kan ontlenen, in het bijzonder niet met betrekking tot garantie. Gebruikte goederen worden altijd verkocht zonder garantie.

7.2
De afnemer heeft alleen recht op garantie jegens de leverancier als de afnemer aan alle betalingsverplichtingen jegens de leverancier heeft voldaan.

7.3
Iedere garantieverplichting vervalt indien de afnemer zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde verricht dan wel laat verrichten, of indien schade niet het gevolg is van normaal gebruik.

7.4
Indien de leverancier een reparatieopdracht aanvaardt na het verstrijken van de garantietermijn, kan de afnemer geen aanspraak maken op vermindering of ontbinding van de overeenkomst of nakoming daarvan. Leverancier zal in deze gevallen slechts namens afnemer de goederen naar haar leverancier sturen om aanspraak te kunnen maken op een eventueel langere fabrieksgarantie.

7.5
In die gevallen waarin sprake is van een aan de leverancier toe te rekenen gebrek, heeft de leverancier het recht het gebrek te herstellen of een nieuw product te leveren. Ruil tegen een beter product moet ook worden aanvaard als oplossing voor het gebrek. Verdere rechten, in het bijzonder beëindiging van de overeenkomst, kunnen alleen worden uitgeoefend indien een passende termijn voor nakoming in acht is genomen of indien pogingen om de overeenkomst uit te voeren tweemaal zijn mislukt. Vanaf een jaar na de leveringsdatum is de garantieclaim beperkt tot het herstellen van het defect of het terugnemen van het product tegen de dan geldende actuele waarde naar keuze van de leverancier. De klant is verplicht een back-up te maken van alle gegevens voordat hij een product aanbiedt voor garantie.

7.6
Er treedt geen nieuwe garantieperiode in werking wanneer een product wordt vervangen als gevolg van de garantie.

8. Aansprakelijkheid

8.1
Leverancier is jegens afnemer slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van leverancier of diens ondergeschikten. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel "Garantie" van deze voorwaarden.

8.2
De aansprakelijkheid van de leverancier is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat een verzekeraar van de leverancier in het voorkomende geval aan de leverancier uitkeert.

8.3
Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat en de leverancier aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van de leverancier beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

8.4
Leverancier is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie of schade als gevolg van aanspraken van afnemers van opdrachtgever. Leverancier is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor schade die afnemers hadden kunnen voorkomen door het maken van één of meerdere back-ups van bestanden, het softwarepakket en/of andere software.

8.5
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat afnemer de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij leverancier meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen leverancier vervalt door het enkele verloop van 24 maanden na het ontstaan van de vordering.

8.6
Opdrachtgever vrijwaart leverancier voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door leverancier geleverde zaken.

9. Oplossen

9.1
Een overeenkomst tussen partijen kan in ieder geval door de leverancier onmiddellijk, zonder nadere ingebrekestelling, worden ontbonden in de volgende gevallen:

- als de klant zijn verplichtingen niet correct nakomt;

- indien na het sluiten van de overeenkomst aan de leverancier omstandigheden ter kennis komen die de leverancier goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

- indien de leverancier de wederpartij bij of na het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie. In genoemde gevallen is de leverancier bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van de leverancier schadevergoeding te vorderen.

9.2
In geval van ontbinding door leverancier is afnemer aan leverancier een schadevergoeding verschuldigd, waarbij de schade wordt gesteld op tenminste 30% van de transactiewaarde, alsmede rente en kosten daarover, onverminderd het recht van leverancier om vergoeding van hogere of werkelijke schade te vorderen.

10. Retourneren en klachten

10.1
Klachten met betrekking tot zichtbare en eenvoudig waarneembare onzichtbare gebreken moeten binnen 3 werkdagen na levering van het artikel schriftelijk bij de leverancier worden ingediend.

10.2
Klachten met betrekking tot onzichtbare gebreken die niet eenvoudig te ontdekken zijn, moeten schriftelijk worden ingediend binnen 5 werkdagen na ontdekking van het gebrek en in ieder geval binnen de garantieperiode van de fabrikant.

10.3
De klant verliest alle rechten en bevoegdheden die hem op grond van gebreken ter beschikking stonden, indien hij niet binnen de bovengenoemde garantietermijn heeft gereclameerd en/of indien hij de leverancier niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.

10.4
In geval van een door de klant bewezen gegronde klacht, kan de leverancier naar zijn keuze de artikelen of delen ervan waarop de klacht betrekking heeft (laten) vervangen of de klant vergoeden. Andere aanspraken, in het bijzonder op schadevergoeding, zijn uitgesloten.

10.5
De geleverde goederen kunnen alleen worden geretourneerd na voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier. Voorwaarde is dat de retouraanvraag binnen 5 werkdagen na aankoop plaatsvindt. Retouraanvragen dienen te geschieden onder vermelding van het nummer van de factuur / orderbevestiging en voorzien van een duidelijke omschrijving van artikelnummers, aantallen en de reden van het retouraanvraag. De leverancier behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om verzoeken niet te honoreren. Als de leverancier instemt met het retourneren van goederen, zal de serviceafdeling van de leverancier een RMA-nummer toekennen aan de afnemer. Het RMA-nummer is geldig voor een periode van 5 werkdagen vanaf de datum van uitgifte. De goederen moeten binnen de bovengenoemde periode van 5 dagen worden afgeleverd bij het distributiecentrum van de leverancier. Bij het retourneren van de goederen moet het RMA-nummer duidelijk zichtbaar zijn op de bijgevoegde verpakkingsdocumenten en op de buitenverpakking. Alleen artikelen die compleet zijn, in ongeopende en onbeschadigde staat en in hun originele verpakking, zonder bedrukt plakband en zonder geschreven tekst op deze verpakking, kunnen worden geretourneerd en geaccepteerd. De klant draagt alle verantwoordelijkheid voor de geretourneerde artikelen. Behalve in het geval van een duidelijke fout van de leverancier, zijn de kosten voor retourzending voor rekening van de klant en heeft de leverancier het recht om een vergoeding te vragen voor de behandeling van de geretourneerde goederen.

10.6
Klachten over facturen moeten binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt de klant geacht de factuur te hebben goedgekeurd.

11. Overmacht

11.1
Onder overmacht wordt verstaan - naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen - alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor leverancier niet in staat is haar verplichtingen na te komen, alsmede vertraging in de o.a. levering door toeleveranciers van leverancier en werkstakingen in het bedrijf van leverancier.

11.2
Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van leverancier opgeschort. Tijdens overmacht heeft leverancier steeds het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

11.3
Indien de overmachtsituatie langer voortduurt dan 4 maanden na het tijdstip waarop leverancier zijn verplichtingen had moeten nakomen, heeft afnemer - met inachtneming van artikel 4.2 - het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

11.4
Indien leverancier bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. . Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

12.1
Op alle overeenkomsten en de rechtsverhouding tussen leverancier en afnemer is Nederlands recht van toepassing.

12.2
Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met een overeenkomst zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

Laatst gewijzigd: Maandag, 12 April 2021, 12:36 AM